Hållbarhetspolicy

Palmetten Interiör AB
Org. Nr: 556145-5782

Framtagen i samarbete med

1. Bakgrund

2. Våra miljömål och hur vi mäter vår påverkan
   2.2 Transporter
   2.3 Produkter

3. Hur vi jobbar med socialt ansvar

4. Årlig utvärdering

1. Bakgrund
Palmetten Interiör AB (’Palmetten’) bedriver grossistverksamhet med kroppsvårdsprodukter, inredningsartiklar och presentartiklar. Bolaget är helägt dotterbolag till Palmetten Holding AB. Våra produkter köps in antigen via mellanhänder eller direkt från fabrik. Majoriteten av produkterna köps in från länder inom EU och Storbritannien. Ett fåtal produkter köps in från Kina. Försäljning sker tillstörsta delen till återförsäljare inom Sverige, men även till viss del till Norge och Finland.
Målsättningen med vår hållbarhetspolicy är att den ska styra vår verksamhet och ligga till grund för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Vi tar stöd av policyn när vi möter kunder och samverkar med leverantörer och kollegor.

2. Våra miljömål och hur vi mäter vår påverkan
Vi arbetar aktivt med att säkerställa att våra leverantörer lever upp till de krav vi ställer. Deras miljöpåverkan är en faktor som vi tar hänsyn till i vårt val av leverantörer.
Medarbetarna utbildas löpande vad gäller produktkännedom och miljöpåverkan. Vi för en aktiv dialog med leverantörer och kunder om vilka särskilt farliga ämnen som produkterna innehåller.
2.2 Transporter – Vår målsättning är att göra större beställningar från våra leverantörer för att minska antalet transporter. Vi strävar också efter att köpa in produkter från länder inom EU för att transportera varorna kortare sträcka. Som ett mått på transporters påverkan på miljön mäter vi transportkostnad i förhållande till omsättning.
2.3 Produkter – Vi håller oss uppdaterade om miljölagstiftningen och vilka produktkrav som ställs. Vi håller oss uppdaterade om EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen och väljer bort produkter som innehåller ämnen från listan. För att säkerställa att våra kunder får uppdaterad information om våra produkter arbetar vi aktivt med att hålla produktbeskrivningar och innehållsförteckningar uppdaterade på vår hemsida.
För Palmettens egen verksamhet har vi identifierat den största miljörisken kopplat till resor. Vi har valt att utföra försäljning på distans för att skapa en effektiv säljorganisation och minska påverkan på miljön.

3. Hur vi jobbar med socialt ansvar
Vi verkar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor genom att:
– Samverka med våra leverantörer för att åstadkomma goda arbetsvillkor och minska risken för barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Vi köper in majoriteten av våra produkter från länder inom EU för att säkerställa att bolagen har likvärdiga krav på socialt ansvar som vi själva har.
– Ta avstånd från alla former av korruption, mutor eller annan otillbörlig påverkan.
– Ge våra medarbetare utrymme för kompetensutveckling och fördjupad kunskap.
– Sträva efter likabehandling, jämställdhet, motverka diskriminering, goda arbetsvillkor och en hälsosam och motiverande företagskultur.

4. Årlig utvärdering
Genom ett årligt utvärderingsarbete ses bolagets efterlevnad av mål för miljön och socialt ansvar över. Då utvärderas respektive leverantörs utfall från miljöarbete och sociala ansvarstagande. Vi sammanställer resultatet och använder det som grund för kommande klassificering av leverantörerna.

Magnus Lundberg, VD
Palmetten Interiör AB
2022-09-01

© 2023 Palmetten Interiör AB 

Varukorg

0
image/svg+xml

Varukorgen är tom.

Fortsätt handla